Trwają zapisy na stanowisko ławnika dla sądów powszechnych w Warszawie na kadencję 2024-2027

Trwają zapisy na stanowisko ławnika dla sądów powszechnych w Warszawie na kadencję 2024-2027

Do dnia 30 sierpnia aktualnego roku otwarty jest proces rekrutacji kandydatów na ławników dla sądów powszechnych w stolicy Polski, Warszawie, na okres kadencji 2024 – 2027. W sumie, potrzebnych jest 377 osób do pełnienia tej roli.

Przymioty wymagane od potencjalnych kandydatów to obywatelstwo polskie, posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelny charakter oraz wiek między 30 a 70 lat. Osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna być zatrudniona, prowadzić działalność gospodarczą lub zamieszkiwać na terenie miejsca kandydowania przez co najmniej rok. Kandydaci powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie lub branżowe i być zdrowymi na tyle, by mogli pełnić obowiązki ławnika. Jeśli chodzi o orzekanie w sprawach z zakresu prawa pracy, wymagana jest szczególna znajomość tego aspektu prawa.

Niemniej jednak, niektóre grupy zawodowe nie mogą ubiegać się o stanowisko ławnika. Należą do nich osoby pracujące w sądach powszechnych, innych sądach, prokuraturze oraz organach emitujących orzeczenia, które mogą być skierowane do postępowania sądowego. Nie mogą nim również być funkcjonariusze Policji, adwokaci, radcy prawni, duchowni, czynni żołnierze, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni na różnych szczeblach administracji samorządowej.

Kandydaturę można zgłosić do Rady m.st. Warszawy, która zgodnie z ustawą przeprowadza nabór. Kandydatów mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz zawodowe zarejestrowane według przepisów prawa, oraz co najmniej 50 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na terenie Warszawy.

Do zgłoszenia należy załączyć wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy dokumenty takie jak informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydującej osoby z datą nie starszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Potrzebne będą także oświadczenia kandydata o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz o braku ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej. Należy również dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 2 aktualne zdjęcia oraz odpowiednie dokumenty dla zgłoszeń dokonanych przez stowarzyszenia i obywateli.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 sierpnia 2024 r., może to być za pośrednictwem poczty na określony adres, lub bezpośrednio w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, w godzinach pracy biura. Istnieje różna liczba miejsc dla ławników w poszczególnych sądach warszawskich – od 2 do 100.